22.8.11

Manglende taushetsforståelse ødelegger tillit


Går en i behandling hos psykolog, psykiater eller annen terapeut i psykiatrisk poliklinikk, og blir innlagt i DPS eller sykehuspost, så får miljøpersonell på sengeposten tilgang til hele pasientjournalen inkl. notatene fra pasientens fortrolige polikliniske samtaler. Det pasienten har betrodd terapeuten spres og er ikke lenger fortrolig.

Av gjesteskribent 
Målfrid J. Frahm Jensen, erfaringsformidler

Retten til fortrolige terapeutiske
 samtaler forsvant med innføringen av elektronisk pasientjournal (epj). Det som pasienten forteller i fortrolighet til terapeut i psykiatrisk poliklinikk kan på et gitt tidspunkt bli delt med langt flere enn dem ordene var beregnet for. Samtalene er fortrolig, sier terapeuten, viser til taushetsplikten, og pasienten tror på vedkommende. Det stemmer imidlertid ikke. Ved innleggelse, blir det som pasienten trodde var fortrolig, ikke fortrolig lenger. Miljøpersonell (sosionomer, vernepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, musikkterapeuter m.fl.) med posttilhørighet, har tilgang til hele epj inkl. notat fra pasientens antatte fortrolige samtaler. Notat fra disse samtaler bør være lukket, som før innføringen av epj, på en slik måte at en kan betro seg om sitt mest private og skambelagte anliggende uten at dette spres til andre.

Utvitenheten omkring epj og tilgangsstyring er stor hos både pasienter og pårørende. Jeg visste heller ikke dette før jeg oppdaget, for noen år siden, at fysioterapeuten jeg gikk til på psykiatrisk hadde lest i tjuetre notat fra fortrolige samtaler mellom min psykiater og meg. Ved sist innleggelse (2009) så hadde jeg fjorten kontaktpersoner i løpet av den første uken, hvor alle hadde tilgang til notatene fra mine terapeutiske samtaler i poliklinikk. Kanskje vil noen nå vise til Helsepersonelloven § 21a. Forbud mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger, (såkalt snokeparagrafen fra 2008), men dette handler ikke om snoking. Dette handler om Helseforetak som gir sine ansatte tilgang til taushetsbelagt helseinformasjon som aldri var ment for dem. Helseforetakene bryter Helsepersonelloven § 25. Opplysninger til samarbeidende personell. En kan ikke gi samarbeidende personell tilgang til taushetsbelagt informasjon når pasienten motsetter seg dette, eller en tror pasienten ville motsette seg dette.
Det pasienten formidler om psykisk og fysisk smerte, overlast og ubehag, tanker og handlinger, formidles i fortrolighet og tro om at opplysningene ikke spres videre. Pasienter er avhengige av tillit og trygghet rundt den terapeutiske samtalen for kunne nyttiggjøre seg god psykisk helsehjelp. Hvis pasienten skal være engstelige for at miljøpersonellet leser notat fra de fortrolige samtalene så vil nok mange vegre seg fra å fortelle, og viktige opplysninger blir holdt tilbake fra det terapeutiske rom. Terapeuten må kunne dokumentere, uten å bekymre seg for hvem som kan lese notatene ved en eventuell innleggelse.

Deling av terapeutens notat skjer ikke på denne måten hos privatpraktiserende avtalespesialister. Da min faste psykiater gjennom mange år flyttet, valgte vi sammen å søke behandling for meg hos en privatpraktiserende avtalespesialist. Ved en eventuell ny innleggelse (har tolv tidligere) vil ikke miljøpersonell få tilgang til min nye terapeuts notat. Det gir trygget og integriteten blir ivaretatt. Likevel finner jeg det svært beklagelig at den offentlige helsetjenesten ikke lenger kan love at taushetsbelagt informasjon ikke spres videre.  
Pasienten kan søke å sperre enkeltdokument, men det er ingen enkel øvelse. En pasient ønsket å fortelle om svært vanskelige tanker, følelser og handlinger til sin terapeut ved poliklinikken på et DPS. Pasienten bad om at dokumentet måtte bli sperret hvis hun skulle våge å fortelle. Vedkommende fikk ikke sperre dokumentet fordi de skulle jobbe i team og ha åpenhet. Både pasientrettighetslov og Helsepersonellov ble dermed brutt. På prinsipielt grunnlag ble saken meldt inn for Helsetilsynet som opprettet tilsynssak.

Det er fint at miljøpersonell samarbeider i team, men miljøpersonellet bør ikke av den grunn få automatisk tilgang til informasjon fra fortrolige samtaler. Er det noe miljøpersonellet må vite som har betydning for helsehjelpen, kan terapeuten formidle dette i journal hvor miljøpersonellet har tilgang.

Manglende taushetsforståelse ødelegger tillit til helsetjenesten. Jeg vet ikke om det er manglende kunnskap hos sykehusledelse, manglende nasjonal standard for epj-system, (ulike system i ulike HF) eller dataleverandørene, men den svake tilgangsstyringen ødelegger tillit og bryter flere paragrafer i Helseinformasjonssikkerhetsforskriften, samt Helsepersonellovens § 1 hvis formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til helsepersonell og helsetjeneste.

I samhandlingens navn undergraves forståelsen av taushetsplikten og ødelegger for gode behandlingsforløp og i særdeleshet tilliten til terapeut og offentlig helsetjeneste.

Artikkelen er også publisert på erfaringskompetanse.no.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post