21.3.09

Overgrep i barnevernets langtidsinstitusjoner

Vi har hørt mye om overgrep mot tidligere barnevernsbarn, men også i våre dager kan slike ting forekomme.

I 2006 kom NOVA og Fafo med en brukerundersøkelse blant ungdom i barnevernets langtidsinstitusjoner. 436 ungdommer svarte på undersøkelsen, hvilket er en svarprosent på 48 prosent. Svarprosenten hadde sannsynligvis vært høyere dersom alle institusjonslederne hadde delt ut spørreskjemaer til ungdommene.

Overgrep fra ansatte
Tre prosent av ungdommene forteller at de har blitt utsatt for seksuelle overgrep av noen som jobber i institusjonen. Av de 12 som har oppgitt at de har blitt utsatt for seksuelle overgrep er åtte jenter og fire gutter. Seks av ungdommene oppgir i tillegg til de seksuelle overgrepene å ha blitt utsatt for slag/spark.

Sju prosent av ungdommene oppgir at de voksne har slått/sparket dem. Av de 33 som oppgir å ha blitt utsatt for vold er 19 gutter og 12 jenter.

Lovhjemlet tvang er holdt utenfor, men her er det gråsoner mot voldsbruk. Grenseoppgangen mellom «unødvendig» og «nødvendig» tvangsbruk framstår ofte som uklar, og den blir i liten grad problematisert innad i institusjonene.

Tilsyn
Partene anerkjenner at et barn som er blitt plassert av kompetente myndigheter for å få omsorg, beskyttelse eller fysisk eller psykisk behandling, har rett til periodisk vurdering av den behandling barnet får og av alle andre forhold som har betydning for plasseringen av barnet.
Artikkel 25 i FNs barnekonvensjon

Fylkesmannen er tilsynsmyndighet for barnevernsinstitusjoner, og skal gjennomføre minst to besøk årlig ved hver institusjon, hvorav minst ett skal være uanmeldt. Ved institusjoner som tar imot barn med alvorlige atferdsvansker skal det utføres minst fire besøk årlig, herav minst to uanmeldte.

I tillegg skal besøk foretas ved alle klager eller når fylkesmannen ellers blir kjent med uheldige forhold. Besøkene skal foretas når barna er til stede, og tilsynet skal ta kontakt med det enkelte barn. Barnas rett til å snakke med tilsynet uten at personalet er tilstede er understreket, og barna skal opplyses om denne rettigheten.

Barnas kontakt med tilsynet
Kun fire av ti i undersøkelsen sier at de har sett en plakat om tilsynet på institusjonen. Under syv av ti forteller at de har hatt besøk av tilsynet mens de har oppholdt seg i institusjonen, mens færre, seks av ti, har blitt spurt om de vil snakke med tilsynet.

Fire av de 12 seksuelt misbrukte ungdommene sier at de ikke har snakket med tilsynet. Fire av de andre åtte ungdommene oppgir at de selv har tatt kontakt med tilsynet, og to av disse har også blitt tilbudt å snakke med tilsynet. Fire ungdommer sier at de ikke har tatt kontakt selv, men at de har blitt tilbudt å snakke med tilsynet.

På spørsmålet om hvordan det var å snakke med tilsynet svarer fire av de åtte at de følte seg overvåket, og fire svarer «de forstod ingenting».

12 av de voldsutsatte ungdommene sier de ikke har snakket med tilsynet. Like mange sier at de selv har tatt kontakt med tilsynet, og 15 sier at de har blitt spurt om de vil snakke med tilsynet. 21 av dem som enten tok kontakt selv/og eller ble spurt om de ville snakke med tilsynet, har snakket med tilsynet.

Åtte av de 21 sier det var godt å bli hørt, tre at de/han/hun var flink til å snakke med dem. Ni sier at tilsynet forstod ingenting, og to svarer de følte seg overvåket.

Trygghetsfølelse
68 prosent av ungdommene i undersøkelsen sier at de føler seg trygge i institusjonen. 71 prosent har minst en voksen som de stoler på.

Av dem som sier at de føler seg utrygge, gjør vel en tiendedel det på grunn av noen av de voksne, og omtrent like mange på grunn av andre ungdommer i institusjonen. 41 ungdommer, ni prosent, forteller at de har vært utsatt for mobbing fra de voksne.

Se også: Dagbladet om mangelfullt tilsyn i fosterhjem.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Virker ikke lenken(e)? Da vil jeg bli kjempeglad om du har tid til å gi meg beskjed via kontaktskjemaet i bloggens sidefelt.

- LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

- BRUK NAVN, ditt virkelige eller et fiktivt. Velg Navn/nettadresse (ikke Anonym), og skriv inn navnet. Nettadresse er ikke nødvendig.
- Logger du inn med Google-konto, kan du få kommentarer tilsendt på e-post.
- Kommentarer som ikke holder seg til saken eller er personangrep eller trakassering, kan bli slettet.

Motta nye innlegg på e-post